"Whether you think you can or you can`t Either way you are right."

Oct 14, 2012

Շնորհավոր ծնունդտ Երեւան~~~~~

ՈՒ քայլում ես քաղաքում....ու դա Քո քաղաքն է ...ու սիրում ես այդ քաղաքում ամեն ինչ....ու քո  հարազատ մարդիկ այդ քաղաքում են ապրում...Ու դա աշխարհի ամենալավ տեղն է~~ Շնորհավոր ծնունդտ  Երեւան~~~~~

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...